Beste bezoeker, Javascript is op dit moment in uw browser UITGESCHAKELD.  Voor een correcte werking van de Spulleboel website dient Javascript te zijn ingeschakeld.
  Hoe nu verder?  Bekijk hier de instructies om Javascript in uw web browser te activeren.

  Als U Javascript heeft ingeschakeld dan ziet U deze melding niet meer verschijnen en werkt de website naar behoren.

Het Privacy Beleid

Spulleboel is erop gericht om uw persoonsgegevens maximaal te beschermen en uiterst zorgvuldig te behandelen. Spulleboel heeft haar website hier speciaal op ingericht zonder hierbij voorbij te gaan aan het kunnen opsporen van mogelijk misbruik.

 

Doeleinden gegevensverwerking

De verstrekte persoonsgegevens kunnen door Spulleboel worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
  • Als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
  • Om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de digitale diensten van Spulleboel of contact op te nemen met andere gebruikers van die digitale diensten;
  • Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van Spulleboel;
  • Om het inloggen via social media diensten van derde partijen mogelijk te maken;
  • Om te voldoen aan de op Spulleboel van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 

Uw persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van Spulleboel.

Bij gebruikmaking van de digitale diensten, is het mogelijk dat automatisch voor u een account wordt aangemaakt met gebruikmaking van de door u reeds verstrekte persoonsgegevens in het kader van andere diensten. Ook is het mogelijk dat wanneer u gebruik maakt van verschillende Spulleboel producten en/of diensten, de in dat kader verstrekte gegevens worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere Spulleboel producten en/of diensten.

 

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot Spulleboel behoren, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan partijen, die door Spulleboel worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld de leverancier van een door u besteld product). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product). Daarnaast is het mogelijk dat Spulleboel op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Spulleboel zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. Tenslotte kan Spulleboel uw gegevens doorgeven aan derden, bijvoorbeeld indien een derde van oordeel is dat de inhoud van uw advertentie inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrechten, of dat sprake is van onrechtmatige uitingen op onze website. In dergelijke gevallen zal Spulleboel uw gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij steeds rekening wordt gehouden met uw belangen.

 

Cookies

Bij gebruik van de digitale diensten van Spulleboel kan informatie over uw gebruik van deze diensten worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Spulleboel cookies worden alleen gebruikt om u een correct gebruik van de website te kunnen garanderen. In het geval u via onze website in aanraking komt met cookies van derden geldt het cookie beleid van deze derden.

 

Externe dienstverleners en andere sites

Indien u via een digitale dienst van Spulleboel terecht komt op de site of applicatie van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacy verklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen.

Voor digitale diensten van Spulleboel waartoe u toegang kan krijgen via social media diensten van derde partijen, geldt dat Spulleboel de in dat kader door u gebruikte inloggegevens verwerkt op de wijze als beschreven in deze Privacy Verklaring.

 

Beveiliging gegevens

Spulleboel respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Spulleboel. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Spulleboel, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Spulleboel spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Spulleboel is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Spulleboel.

 

Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Spulleboel zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van Spulleboel via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken neem dan contact op met Spulleboel.

 

Wijziging van deze Privacy Verklaring

Spulleboel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd.
Spulleboel raadt u aan deze Privacy Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy Verklaring op de hoogte bent.


Deze Privacy Verklaring is voor het laatst gewijzigd op 14 Augustus 2016.